برگزیده اشعار شاعر شیلیایی، پابلو نرودا. این مجموعه از زبان اسپانیایی به فارسی ترجمه شده است.
داستانی شیرین با تصویرهایی بسیار زیبا براساس افسانه قدیمی فارسی. این کتاب به زبان انگلیسی است اما به زبان فارسی نیز قابل تهیه می باشد.
این کتاب برگزیده اشعار مصوری است از شاعران معاصر ایرانی که یه شکل دوزبانه ( فارسی با ترجمه ی انگلیسی اشعار) منتشر شده است. اشعاری از محمدرضا شفیعی کدکنی، میمنت میرصادقی-ذوالقدر، فروغ فرخزاد، احمد شاملو، فریدون مشیری، هوشنگ ابتهاج، محمد زهری و سیاوش کسرایی در این مجموعه آمده است.
ترجمه ای روان از برگزیده اشعار لیسا لویتس ، شاعر معاصر امریکایی که دربرگیرنده حالت های مختلف یوگاست و به عمق و مفهوم عرفانی هر یک از این حالات می پردازد.

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505