مجموعه ای از داستان های شاهنامه به نثر و به زبان ساده و روان. این کتاب جلد چهارم شاهنامه را در برمی گیرد و ادامه بخش حماسی شاهنامه است. این کتاب به  زبان فارسی است.
مجموعه ای از داستان های شاهنامه به نثر و به زبان ساده و روان. این کتاب جلد سوم شاهنامه را در برمی گیرد و ادامه بخش حماسی شاهنامه است. این کتاب به  زبان فارسی است.
مجموعه ای از داستان های شاهنامه به نثر و به زبان ساده و روان. این کتاب جلد دوم شاهنامه را در برمی گیرد و شامل بخش حماسی شاهنامه است. این کتاب به  زبان فارسی است.
مجموعه ای از داستان های شاهنامه به نثر و به زبان ساده و روان. این کتاب جلد اول شاهنامه را در برمی گیرد و شامل بخش اسطوره ای شاهنامه است.
این کتاب مجموعه ای بازنویسی شده از هفت قصه ی عامیانه فارسی است. در بازنویسی این قصه ها سعی برآن بوده است که از تکرار کلمات بسیار مشکل پرهیز شود و در عین حال لحن و زبان اصلی قصه ها محفوظ بماند. قصه ها برحسب کوتاهی و آسانی متن تنظیم شده اند تا خوانندگان به تدریج از متن های ساده تر به متن های دشوارتر برسند. این کتاب شامل ترجمه ی انگلیسی کلمات ناآشنای فارسی در متن هر قصه است. قصه ها همچنین دربرگیرنده طراحی های سنتی بسیار زیبا هستند.

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505