روزی روزگاری: هفت قصّه ی عامیانه ی فارسی مطلب ویژه

این کتاب مجموعه ای بازنویسی شده از هفت قصه ی عامیانه فارسی است. در بازنویسی این قصه ها سعی برآن بوده است که از تکرار کلمات بسیار مشکل پرهیز شود و در عین حال لحن و زبان اصلی قصه ها محفوظ بماند. قصه ها برحسب کوتاهی و آسانی متن تنظیم شده اند تا خوانندگان به تدریج از متن های ساده تر به متن های دشوارتر برسند. این کتاب شامل ترجمه ی انگلیسی کلمات ناآشنای فارسی در متن هر قصه است. قصه ها همچنین دربرگیرنده طراحی های سنتی بسیار زیبا هستند.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: میمنت میرصادقی (ذوالقدر)
  • تصویرگر: صنم هوش ور
  • ISBN-13: 978-1939099228
  • تعداد صفحات: 120
  • قیمت: 15.99 دلار

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505