داستان های شاهنامه جلد (جلد چهارم)

مجموعه ای از داستان های شاهنامه به نثر و به زبان ساده و روان. این کتاب جلد چهارم شاهنامه را در برمی گیرد و ادامه بخش حماسی شاهنامه است. این کتاب به  زبان فارسی است.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: میمنت میرصادقی (ذوالقدر)
  • تصویرگر: موریس گبری
  • ISBN-13: 978-1939099716
  • تعداد صفحات: 140
  • قیمت: $ 13.99

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505