کتابی که پیش روی شماست، دربرگیرنده ­ی تمرین هایی ست که با کمک گیری از بازی ها و جدول ها، کودکان را با 63 کلمه ی فارسی آشنا می کنند. این کتاب برای آن دسته از کودکان طرح ریزی شده است که زبان فارسی را به عنوان زبان دوم می آموزند. ترتیب معرفی کلمه ها در این کتاب هماهنگ با ترتیب آموزش حروف الفبا در کتاب رسمی آموزش زبان فارسی: «فارسی اول دبستان ( بنویسیم! )» است؛ در نتیجه این کتاب می تواند به شکل تمرین های کمک درسی نیز مورد استفاده قرار بگیرد.  تمرین های این کتاب از کلمات بسیار ساده آغاز شده و به تدریج کودکان با کلمه های مشکل تر آشنا خواهند شد.

 

کتابی که پیش روی شماست، دربرگیرنده ­ی آموزش گام به گام حروف الفبای فارسی به کودکان است. این کتاب برای آن دسته از کودکان طرح ریزی شده است که زبان فارسی را به عنوان زبان دوم می آموزند. ترتیب آموزش حروف الفبای فارسی در این کتاب مطابق با ترتیب آموزش این حروف در کتاب رسمی آموزش زبان فارسی : « فارسی اول دبستان ( بنویسیم! ) » است؛ تمامی کلمات فارسی به کار گرفته شده در این کتاب با ترجمه ی انگلیسی آنها همراهند و هر کلمه ی فارسی آوانگاری نیز شده است. حروف الفبای فارسی در این کتاب به 16 بخش یا درس تقسیم شده است که هر بخش شامل دو تا چهار حرف است. در هر بخش کودکان پس از آموختن نحوه ی نگارش حرف ها، نگارش چندین کلمه که با این حروف ساخته شده اند را یاد خواهند گرفت؛ و پس از آن، بازی ها و جدول ها به کودکان کمک خواهند کرد تا حرف ها و کلمات تازه ای را که آموخته اند، بیشتر تمرین کنند. با به پایان رساندن درس ها و انجام تمرینات بخش های این کتاب، کودکان قادر به تشخیص و نوشتن تمام حروف الفبای فارسی خواهند بود. همچنین، به خاطر آشنا شدن با بیش از 400 کلمه ی فارسی می توانند تعداد زیادی از این کلمات را بخوانند و بنویسند و در جملات ساده ی فارسی به کار ببرند.

شغل ها

این کتاب از طریق تمرین های جالب و متنوع، اسم فارسی سی و سه شغل را به دانش آموزان می آموزد.
فوریه 10 2015
این کتاب شامل تمرین های متنوع و جالبی است که از طریق بازی ها و جدول ها، به دانش آموزان تعدادی از فعل های فارسی را در سه زمان حال، گذشته و آینده می آموزد.
این کتاب شامل تمرین های جالب و متنوعی است که با کمک گیری از بازی ها و جدول، یادگیری کلمات فارسی را برای دانش آموزان ساده تر می کند.
این کتاب شامل تمرین های متنوع و جالبی است که با کمک گیری از بازی ها و جدول ها، یادگیری کلمات فارسی را برای دانش آموزان ساده تر می کند.

Contact Us

Email: info [at] baharbook.com 
     or                      
Email: baharbooks [at] yahoo.com                                                                Tel: +1 - 914 500-6505